Scroll naar boven
Algemene voorwaarden workshops door Mike Muizebelt Fotografie
Geldend per 1-6-2017
Definities

Mike Muizebelt Fotografie: rechtspersoon die workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of reis van Mike Muizebelt Fotografie deel te nemen
Workshop: een workshop, cursus of reis die door Mike Muizebelt Fotografie wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Mike Muizebelt Fotografie en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst

Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Mike Muizebelt Fotografie tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Mike Muizebelt Fotografie staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
Als op een workshop BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende BTW-tarief. De prijs zal worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Annuleren door Deelnemer

Deelnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. Mike Muizebelt Fotografie zal zich ten allen tijde inspannen om een vervanger te zoeken.
Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen.

Verplaatsen en annuleren door Mike Muizebelt Fotografie

Mike Muizebelt Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop tot drie dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan per ommegaande van op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft hierbij het recht de deelname kosteloos te annuleren.
Mike Muizebelt Fotografie behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Mike Muizebelt Fotografie een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop binnen twee werkdagen volledig retour.

Factureren en betalen

Direct na aanmelding en betaling ontvangt Deelnemer een bevestiging met de prijs van de workshop. Indien geen online betaling plaats heeft gevonden, dient de toegezonden factuur binnen 7 dagen betaald te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Mike Muizebelt Fotografie voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Op de verzonden facturen staat het BTW nummer van Mike Muizebelt Fotografie vermeld

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Mike Muizebelt Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

Bij geschillen tussen Deelnemer en Mike Muizebelt Fotografie zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Den Haag.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.